Gold Teak International Restaurantห้องอาหารนานาชาติ โกล์ด ทีค

Gold Teak International Restaurant
Address : The Twin Towers Hotel ชั้น 1 ถนนรองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ, รองเมือง, 10330
Phone No. : 02-216-9555