Fu Marn Lau Chinese Restaurantภัตตาคารจีนฟุหมานเหลา

Fu Marn Lau Chinese Restaurant
Address : The Twin Towers Hotel ชั้น 3 ถนนรองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ, รองเมือง, 10330
Phone No. : 02-216-9555