ศรีวรรณ

ศรีวรรณ
Address : ตลาดโบราณนครเนื่องเขต ต.เนื่องเขต จ.ฉะเชิงเทรา, อ.เมืองฉะเชิงเทรา