ข้าวมันไก่เกียรติโอชา

ข้าวมันไก่เกียรติโอชา
Address : 41-43 ถนนอินทรวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ศรีภูมิ
Phone No. : 053-327-262-3