Doi Chang Coffee Farm

Doi Chang Coffee Farm
Address : 707 ต.วาวี จ.เชียงราย, อ.แม่สรวย