สปา ควิซีน (Spa Cuisine)

สปา ควิซีน (Spa Cuisine)
Address : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม จ.ปราจีนบุรี, อ.เมืองปราจีนบุรี
Phone No. : 037-217-127