แพกรุงเก่า

แพกรุงเก่า
Address : ถนน อู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา ต.หอรัตนไชย, อ.พระนครศรีอยุธยา
Phone No. : 035-241-555 / 035-243-455