โรตีประวีร์วัณณ์

โรตีประวีร์วัณณ์
Address : โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ต.ประตูชัย จ.พระนครศรีอยุธยา, อ.พระนครศรีอยุธยา