เพ็ญพริกเผ็ด

เพ็ญพริกเผ็ด
Address : ตรงข้ามวัดใหญ่สุวรรณาราม ถนนพงษ์สุริยา ต.ท่าราบ จ.เพชรบุรี, อ.เมืองเพชรบุรี
Phone No. : 032-412-990