Neighbour’s Snow Ice

Neighbour’s Snow Ice
Address : เซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า ถนนวิชิตสงคราม ต.วิชิต จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต