The Small World Barเดอะ สมอลล์ เวิลด์ บาร์

The Small World Bar
Address : ถนนพิทักษ์ชาติ ต.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์