ยูทาโร่Yuutaro

ยูทาโร่
ที่อยู่: Central Embassy ชั้น 5 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ, ลุมพินี