เตี๋ยวเรือต่อชาม

เตี๋ยวเรือต่อชาม
ที่อยู่: Sinsakhon Village ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร, อ.เมืองสมุทรสาคร