บัวสอาด

บัวสอาด
ที่อยู่: 327 ถนนรามบุตรี พระนคร กรุงเทพฯ, ตลาดยอด
เบอร์โทรศัพท์: 02-281-6008