Savoey (เสวย) Central Plaza Pinklao

Savoey (เสวย) Central Plaza Pinklao
ที่อยู่: Central Plaza Pinklao ชั้น G ถนนบรมราชชนนี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ, อรุณอัมรินทร์, 10700
เบอร์โทรศัพท์: 02-884-5558