อีสท์ มีท เวสต์East Meet West

อีสท์ มีท เวสต์
ที่อยู่: 1043/4 ซอยสีลม 23 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ, สีลม
เบอร์โทรศัพท์: 02-234-6299