At ขัวเหล็กAt Khualek Cafe & Restaurant

At ขัวเหล็ก
ที่อยู่: ริมแม่น้ำปิง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่, วัดเกต
เบอร์โทรศัพท์: 099-269-2623