ต๋อง เต็ม โต๊ะ (Tong Tem Toh)

ต๋อง เต็ม โต๊ะ (Tong Tem Toh)
ที่อยู่: ซอยนิมมานเหมินท์ 13 อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ, 50200
เบอร์โทรศัพท์: 053-894-701