ดินดีDindee

ดินดี
ที่อยู่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริเวณหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ถนนนิมมานเหมินท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ
เบอร์โทรศัพท์: 089-755-0192