ของดีเมืองใต้

ของดีเมืองใต้
ที่อยู่: ถนนวิชยานนท์ อ.เมือง จเ.ชียงใหม่, ช้างม่อย