เถียงนา Coffee and Bakery Farm

เถียงนา Coffee and Bakery Farm
ที่อยู่: ถนนพหลโยธิน ต.ไม้งาม จ.ตาก, อ.เมืองตาก
เบอร์โทรศัพท์: 086-778-0130