ครัวจันทิมา

ครัวจันทิมา
ที่อยู่: Chanthima Resort ต.ทรายทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.บางสะพานน้อย, 77170
เบอร์โทรศัพท์: 032-817-249 / 032-817-250