โอน่าชาOna Cha

โอน่าชา
ที่อยู่: ใกล้โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ต.ปากแพรก จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.บางสะพานน้อย