อันดับร้านอาหาร
อันดับร้านอาหาร - ยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์
ประกาศเมื่อ 0001-01-01 ( ข้อมูล30วันที่ผ่านมา)
คำนวนจากรีวิวร้านขนมและของหวานที่ออนไลน์ในช่วง 30 วันที่ผ่านมาก่อนการประกาศผลในแต่ละวัน โดยหาความต่างระหว่างรีวิวแง่บวกและรีวิวแง่ลบ แล้วนำมาเฉลี่ยด้วยระดับเลเวลของผู้รีวิว คุณภาพรีวิว และความใหม่
เท่าเดิม ลง ขึ้น ใหม่